FAQs Complain Problems

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

देहायका क्रियाकलापहरू परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता/ फर्महरूबाट मिति २०७९/०७/१७ गते १२ः०० बजे भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टा-छुट्टै शिलबन्दी गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता / फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगत शर्त) यसै साथ् संलग्न गरिएका छन्।

तपसिलः

१. भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्यूलहरू तयार गर्ने

संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको आयोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समन्वय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७९/४/ ६ र ७ गते  सम्पन्न भएको छ ।

सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तह (सबै),

विषयः सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छीटो, छरितो र चुस्त बनाउन तथा सूचना तथा सेवामा आम जनताको पहुँच वृद्धि गर्दै विद्युतीय शासनको राष्ट्रिय निति तथा लक्ष्यलाई स्थानीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रम र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्रोत साझेदारीमा हाल सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरु कामकाज गर्दै आईरहनुभएको व्यहोरा विदितै छ।

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Cover page of Annual Progress Report- Fiscal Year 77/78
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
PLGSP Program Document