Skip to main content
S.N. Title Published on Category Program Unit Province
1 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा 05/22/2023 - 11:23 Article Programme Coordination Unit PCU
2 मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक प्रणाली दिग्दर्शन, २०७९ र मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 05/03/2023 - 10:36 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
3 PLGSP Koshi Province PCC meeting 05/03/2023 - 06:41 Article PPIU- Koshi Koshi
4 Development Partners Coordination Meeting of Koshi Province 05/01/2023 - 09:21 Article PPIU- Koshi Koshi
5 PLGSP Transitional Provincial Annual Strategic Implementation Plan (P-ASIP) pre-planning workshop concluded in Madhesh Province (27 April 2023) 04/27/2023 - 12:59 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
6 PPIU Bagmati Province conducted a one-day Provincial Coordination Committee(PCC) meeting 04/25/2023 - 07:02 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
7 IPF Review Program (5th April 2023) 04/06/2023 - 07:20 Article PPIU- Koshi Koshi
8 कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यबीच" अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न 03/23/2023 - 06:15 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
9 तेस्रो त्रैमासिक फुकुवा सम्बन्धमा- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम 02/14/2023 - 12:01 Article Programme Coordination Unit PCU
10 Lumbini Province conducted Provincial Coordination Committee (PCC) Meeting 02/02/2023 - 08:05 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
11 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकको सोधभर्ना माग गर्ने सम्बन्धमा 01/31/2023 - 10:31 Article Programme Coordination Unit PCU
12 प्रस्ताव आव्हान रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना- (स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लागि खर्च आवश्यकताको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव) 01/30/2023 - 15:44 Article Programme Coordination Unit PCU
13 प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको बारे 01/26/2023 - 15:51 Article Programme Coordination Unit PCU
14 अर्धबार्षिक बुलेटीन (साउन-पौष २०७९), प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मधेश प्रदेश 01/26/2023 - 11:12 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
15 मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ 01/23/2023 - 11:35 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
16 भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा 12/12/2022 - 10:49 Article Programme Coordination Unit PCU
17 प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
18 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
19 सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना 08/25/2022 - 11:14 Article Programme Coordination Unit PCU
20 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 08/05/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
21 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:05 Article Programme Coordination Unit PCU
22 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:03 Article Programme Coordination Unit PCU
23 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 08/05/2022 - 10:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
24 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 08/05/2022 - 09:59 Article PPIU- Koshi Koshi
25 MoU signing ceremony between OCMCM Bagamati and 8 LGs that were awarded IPF project 08/05/2022 - 09:58 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
26 Public Procurement Management Training for LGs officials conducted by Province Training Academy (PTA) Banke, Lumbini Province 08/05/2022 - 09:56 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
27 Courtesy & Secretariat Management Training conducted by PCGG of Province 1 08/05/2022 - 09:53 Article PCGG-Koshi Koshi
28 Public Procurement Management for PGs officials conducted by Province 1 08/05/2022 - 09:51 Article PCGG-Koshi Koshi
29 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:47 Article Programme Coordination Unit PCU
30 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:33 Article Programme Coordination Unit PCU
31 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:30 Article Programme Coordination Unit PCU
32 Orientation on IPF Full proposal writing to the LGs conducted in Sudurpashchim 08/05/2022 - 09:29 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
33 Provincial Coordination Committee meeting of Bagmati province completed successfully 08/05/2022 - 09:27 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
34 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 08/05/2022 - 09:25 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
35 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 08/05/2022 - 09:22 Article Programme Coordination Unit PCU
36 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
37 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:19 Article Programme Coordination Unit PCU
38 Third PCC meeting of Lubmini Province conducted 08/05/2022 - 09:17 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
39 Request for Proposal for Third Party Monitoring of PLGSP (Date extended 17 April 2022) 08/05/2022 - 09:11 Article Programme Coordination Unit PCU
40 सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकमको विवरण 08/05/2022 - 08:52 Article Programme Coordination Unit PCU
41 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/05/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
42 British Ambassador; Ms Nicola Kathryn Pollitt in a courtesy visit with Honorable Chief Minister (Krishna Chandra Nepali Pokhrel) 08/05/2022 - 08:47 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
43 Gandaki Province conducted Training on "National Building Code" has been started for 47 engineers/sub engineers of 23 LGs 08/05/2022 - 08:45 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
44 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 08/05/2022 - 08:44 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
45 RFP- Consulting Services for Digitization of Physical Personal Information Files of Rastriya Kitabkhana (Nijamati) 08/05/2022 - 08:39 Article Programme Coordination Unit PCU
46 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 08/05/2022 - 08:35 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
47 Orientation on IPF has been conducted to elected representatives of Birendranagar Municiapality, Chandannath Municipality, and Manma Municipaity 08/05/2022 - 08:32 Article PCGG- Karnali Province Karnali
48 Training on LGs planning process, budgeting and result based monitoring conducted by Province 1 08/05/2022 - 08:29 Article PCGG-Koshi Koshi
49 Capacity development training to LGs representatives and officials on LG planning process, Budgeting and Result Based monitoring in Kalawalguri Jhapa. 08/05/2022 - 08:26 Article PCGG-Koshi Koshi
50 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/05/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
51 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1. 08/05/2022 - 08:22 Article PCGG-Koshi Koshi
52 Bagmati Province conducted GRB orientation in Melun Ruralmunicipality, Dolakha 08/05/2022 - 08:20 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
53 Leadership and AI capacity building training to Deputy Mayor/Chair of Bagmati province 08/05/2022 - 08:19 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
54 PPC Meeting of Bagmati Province 08/05/2022 - 08:14 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
55 Province 1 organized the three days local government planning, budgeting and result base monitoring training to elected representatives and officials of Dhankuta and Terhathum districts 08/05/2022 - 08:08 Article PCGG-Koshi Koshi
56 Province 1 conducted ToT to enhance knowledge and skills in conducting GESI Audit 08/05/2022 - 08:03 Article PCGG-Koshi Koshi
57 PLGSP Completed Orientation on IPF at National Level 08/05/2022 - 08:00 Article Programme Coordination Unit PCU
58 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (पुनः प्रकाशित मिति २०७८/१०/०८) 08/05/2022 - 07:54 Article Programme Coordination Unit PCU
59 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०७८) पठाइएको बारे 08/05/2022 - 07:52 Article Programme Coordination Unit PCU
60 A two day Gender Responsive Budget (GRB) ToT has been carried Dhangadhi Kailali 08/04/2022 - 10:54 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
61 PCGG Punna Doti completed provincial level 3 days FRRAP interaction and orientation programme in Dhangadhi 08/04/2022 - 10:52 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
62 GESI Orientation Program for Higher Level Officials of Seven Provinces, Constitutional Commissions and Other Officials 08/04/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
63 Interaction Programme among Provincial and Local Governments of Lumbini Province on Practice and Problems of Law formulation 08/04/2022 - 10:49 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
64 Training to office assistants of province ministries on work responsibility and Service delivery system 08/04/2022 - 10:47 Article PCGG-Koshi Koshi
65 PCGG Bagamati conducted training on GIS to provincial IT staffs 08/04/2022 - 10:46 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
66 दोस्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/04/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
67 GIS Application and Data Visualization in web-GIS Training conducted to IT Officers of Province 1 08/04/2022 - 10:42 Article PCGG-Koshi Koshi
68 Notification of Intention of Award of Contract 08/04/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
69 5th events of Job Entry training to newly appointed LGs staffs of Province 1 08/04/2022 - 10:38 Article PCGG-Koshi Koshi
70 Two days ToT on GESI Strategy formulation of Local Government of Province 1 08/04/2022 - 09:27 Article PPIU- Koshi Koshi
71 District level LISA orientation conducted in Sudurpaschim Province 08/04/2022 - 09:14 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
72 कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका मेशिनरी औजारहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 08/04/2022 - 09:10 Article Programme Coordination Unit PCU
73 3 days GRB and GESI related Training of Trainers (ToT) conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
74 PCGG Sudurpaschim conducted two-days LISA orientation program in coordination with DCC 08/04/2022 - 09:05 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
75 2 days Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
76 ICT training to staffs of provincial ministries and other agencies conducted by PCGG Sudurpaschim 08/04/2022 - 08:36 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
77 Interaction program with the province and local government on the identification of key acts/laws at local level 08/04/2022 - 08:34 Article PPIU- Koshi Koshi
78 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/04/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
79 Invitation for sealed quotation for procurement of stationery and other goods 08/04/2022 - 08:27 Article Programme Coordination Unit PCU
80 Invitation for sealed quotation for supply, delivery and installation of ICT Equipment in PLGSP 08/03/2022 - 09:41 Article Programme Coordination Unit PCU
81 Two-day orientation programme on the internal control system organized by Lumbini Province 08/03/2022 - 09:39 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
82 Lumbini Province organized province level coordination meeting with development partners 08/03/2022 - 09:33 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
83 Province 1 conducted Gender Responsive Budget Preparation Training 08/03/2022 - 09:31 Article PCGG-Koshi Koshi
84 Province 1 conducted two events of Job Entry Training for newly recruited LGs staffs 08/03/2022 - 09:29 Article PCGG-Koshi Koshi
85 Lumbini province conducted training on 'Electronic Data Management' for personnel of provincial ministries 08/03/2022 - 09:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
86 Training on Public Procurement initiated by Gandaki Provincial Training Academy (GPTA) 08/03/2022 - 09:21 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
87 PCGG of province-2 accomplished GRB and GESI Audit ToT 08/03/2022 - 09:18 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
88 PCGG of province-2 conducted TOT on GRB and GESI Audit 08/03/2022 - 09:17 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
89 Interaction program on the identification of law at province level and LISA review of Province 1 08/03/2022 - 09:11 Article PPIU- Koshi Koshi
90 Province 1 conducted training on GIS application and data visualization in web-GIS Training for IT Officers 08/03/2022 - 09:04 Article PCGG-Koshi Koshi
91 LISA review meeting conducted in Sudurpaschim 08/03/2022 - 08:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
92 Lumbini Province conducted Provincial Coordination Committee (PCC) meeting 08/03/2022 - 08:54 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
93 Province 1, PCGG Jhapa organized the two events of Job Entry training in Kalawalguri Jhapa 08/03/2022 - 08:49 Article PCGG-Koshi Koshi
94 30-day long in-service training accomplished by PCGG-Province 2 08/03/2022 - 08:47 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
95 EOI notice for RIAP preparation of different LGs in Karnali Province 08/03/2022 - 08:45 Article PCGG- Karnali Province Karnali
96 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 08/03/2022 - 08:43 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
97 PPIU Sudurpashchim Province conducted 6th PCC meeting 08/03/2022 - 08:41 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
98 Request for Proposal for "Overall Management GESI training to PLGSP staff and selected Government Officials" 08/03/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
99 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 08/03/2022 - 08:23 Article Programme Coordination Unit PCU
100 लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. ७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी 08/02/2022 - 08:23 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
101 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (७८/७९) 08/02/2022 - 08:21 Article Programme Coordination Unit PCU
102 Annual Plan and Budgeting Interaction Program for ASIP Preparation of Province 1- 08/02/2022 - 08:18 Article Programme Coordination Unit PCU
103 Lumbini province conducted Annual Review Workshop/Provincial Consultation Workshop 08/02/2022 - 08:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
104 ICT Training to staffs of province and federal ministries 08/02/2022 - 08:13 Article Programme Coordination Unit PCU
105 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब रकम जम्मा गरिदिने सम्बन्धमा, बैकहरु (सबै) 08/02/2022 - 08:11 Article Programme Coordination Unit PCU
106 PLGSP conducts MTOT on Mid-Term Expenditure Framework (MTEF) 08/02/2022 - 08:02 Article Programme Coordination Unit PCU
107 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/02/2022 - 08:01 Article Programme Coordination Unit PCU
108 Request For Proposal For Development Of Fiduciary Risk Reduction Action Plan Assessment System 08/02/2022 - 07:59 Article Programme Coordination Unit PCU
109 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब सोधभर्ना सम्बन्धमा 08/02/2022 - 07:44 Article Programme Coordination Unit PCU
110 Provincial Coordination Committee meeting in Bagamati Province held 08/01/2022 - 08:54 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
111 Planning and budgeting training for LGs conducted by Province-1 08/01/2022 - 08:51 Article PCGG-Koshi Koshi
112 तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/01/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
113 "Legislative Law Drafting" training for local level conducted by Province 1 08/01/2022 - 08:48 Article PCGG-Koshi Koshi
114 Two days ToT on GESI Mainstreaming has been conducted by PCGG province-1 08/01/2022 - 08:45 Article PCGG-Koshi Koshi
115 Re-Notice: Request for Proposal (RFP) has been published for Third Party Monitoring of PLGSP 08/01/2022 - 08:41 Article Programme Coordination Unit PCU
116 GESI mainstream orientation to the representatives/ staffs and other stakeholders of Madi Rural Municipality, Gandaki Province 08/01/2022 - 08:36 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
117 Public Procurement Training to the Government Personnel of Provincial Ministries of Lumbini Province 08/01/2022 - 08:34 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
118 PLGSP show solidarity to celebrate International Women’s Day 2021 08/01/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
119 PCGG, Province- 2 completed 2day training on Secretariat and Hospitality Management for secretariat staffs of provincial ministries 08/01/2022 - 08:27 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
120 Orientation on Budget formulation, PLMBIS and CGAS conducted for officials of provincial ministries of Lumbini province 07/29/2022 - 11:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
121 GESI Focal Person Meeting of Provincial Ministries/Offices conducted in Lumbini Province 07/29/2022 - 11:15 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
122 Individual Consultant Procurement Notice (Lead Consultant and Member Consultant) 07/29/2022 - 11:07 Article Programme Coordination Unit PCU
123 Law Drafting and Law Formulation training conducted for law division staffs of ministries under Province 1 07/29/2022 - 11:05 Article PCGG-Koshi Koshi
124 Orientation on Revenue Management conducted in Dhangadhi, Sudurpaschim province for members of Revenue Improvement Advisory Committee 07/29/2022 - 11:03 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
125 PCGG Gandaki organized 2 day’s orientation program on COVID sensitive service delivery and hospitality 07/29/2022 - 10:58 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
126 PCGG Sudurpaschim conducted 3 days orientation on ICT and eGovernance for provincial employees 07/29/2022 - 10:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
127 PCGG Sudurpaschim conducted 4 days orientation on Public Procurement and Financial Management for provincial employees 07/29/2022 - 10:55 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
128 Request for Proposal (RFP) for Third Party Monitoring of PLGSP 07/29/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
129 PCGG Bagmati organized 3 day training (phase-v) for IT Officers 07/29/2022 - 10:37 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
130 3 days business promotion for economic development training have accomplished by PCGG Province 1 07/29/2022 - 10:30 Article PCGG-Koshi Koshi
131 PCGG Karnali completed a 3 days training IT Officers from all LGs of Karnali Province 07/29/2022 - 09:33 Article PCGG- Karnali Province Karnali
132 PCGG Sudurpaschim organized capacity building training on GESI and COVID to representatives from 10 LGs of Achham 07/29/2022 - 09:31 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
133 Lumbini Province organized a consultative workshop for IT Officers working in LGs 07/29/2022 - 09:28 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
134 GESI Mainstreaming training has been conducted with participation of representatives of Office of Itahari Sub-Metropolitan 07/29/2022 - 09:21 Article PCGG-Koshi Koshi
135 PCGG of Province 1 conducted GESI Mainstreaming training 07/29/2022 - 09:19 Article PCGG-Koshi Koshi
136 RFP published for Conducting Mapping of Development Partner support in the area of federalism, local governance and accountability (extended date) 07/29/2022 - 09:18 Article Programme Coordination Unit PCU
137 PCGG Province-2 Organized Training on GESI mainstreaming 07/29/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
138 PCGG, Sudurpaschim Province organized GESI mainstreaming workshop in Chure Rural Municipality, 07/29/2022 - 09:12 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
139 Province 1 conducted Training on Local Level Annual planning and Budget Formulation Process 07/29/2022 - 09:03 Article PPIU- Koshi Koshi
140 Third meeting of Provincial Coordination Council of sudurpashchim province concluded 07/29/2022 - 08:57 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
141 PCGG Baghmati organized two day orientation on service delivery in Covid -19 pandemic 07/29/2022 - 08:56 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
142 PCGG of Province-2 conducted a 3-day training on “Effective Service Delivery and Interface" 07/29/2022 - 08:55 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
143 Orientation Program for Provincial IT Personnel and Formulation of Provincial IT Network and Mobilization 07/29/2022 - 08:52 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
144 Karnali PCGG has successfully completed a 3 days training on Public Procurement management for concerned officials of 10 LGs 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG- Karnali Province Karnali
145 2 days technical training and orientation on website provided to officials of government entities under Province 1 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG-Koshi Koshi
146 PCGG Province-2 organized two orientation events for creating awareness on safety measures on COVID19 07/29/2022 - 08:49 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
147 One day ToR writing orientation is organized by Province Training Academy, Gandaki, for provincial level staff 07/29/2022 - 08:48 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
148 Capacity Development Training conducted for IT Officers of Province 1 07/29/2022 - 08:47 Article PCGG-Koshi Koshi
149 GESI mainstreaming training at Ramdhuni Municipality, Sunsari for local elected representatives and government staff. 07/29/2022 - 08:46 Article PCGG-Koshi Koshi
150 Don’t stand in line, Go online! 07/28/2022 - 09:21 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
151 RFP published for the Consultancy Service for Development PIS for Anya Sewa staffs of local level and Modification of PIS for Province and Local level Staffs. 07/28/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
152 प्रदेश १ मा सरकारी लेखांकन प्रणालीबारे तालिम 07/28/2022 - 09:19 Article PCGG-Koshi Koshi
153 Fourth Round of training for IT Officers has been concluded by PCGG- Bagamati 07/28/2022 - 09:18 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
154 Bagmati province organized 2 days GESI orientation to 12 GESI focal persons. 07/28/2022 - 09:17 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
155 PCGG of Province-2, conducted a 4-day ToT on "GESI, Gender Responsive Budgeting and GESI Audit" 07/28/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
156 Two-day orientation on “GESI Mainstreaming and Gender Responsive Budgeting” conducted from December 11 to 12, in Biratnagar 07/28/2022 - 09:09 Article PCGG-Koshi Koshi
157 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
158 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:07 Article Programme Coordination Unit PCU
159 Request for Proposal- Development PIS for Anya Sewa staffs of LG and Modification of PIS for PLG Staffs (Extended Date) 07/28/2022 - 09:06 Article Programme Coordination Unit PCU
160 Signature campaign and white ribbon distribution to mark 16th day of activism against GBV in Province-2 07/28/2022 - 09:04 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
161 ICT Capacity Building Training to IT personnel of Province 2 completed 07/28/2022 - 09:03 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
162 दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 07/28/2022 - 09:01 Article Programme Coordination Unit PCU
163 PCGG Sudurpaschim conducted training on GESI to elected representative of LGs of Doti 07/28/2022 - 08:59 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
164 Cabinet Proposal Writing Training organized by PCGG Bagmati 07/28/2022 - 08:35 Article Programme Coordination Unit PCU
165 MOU signed between KU and Ministry of Federal Affairs and General Administration 07/28/2022 - 08:33 Article Programme Coordination Unit PCU
166 An interaction program conducted with representatives LGs on implementation status of SuTRA and issues in the PFM 07/28/2022 - 08:30 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
167 सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको पारिश्रमिक रकम प्राप्त विवरण अनुसारको खातामा जम्मा गरिएको बारे (सुची संलग्न) 07/28/2022 - 08:29 Article Programme Coordination Unit PCU
168 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा 07/28/2022 - 08:26 Article Programme Coordination Unit PCU
169 स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना 07/28/2022 - 08:24 Article Programme Coordination Unit PCU
170 बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७ 07/27/2022 - 10:54 Article Programme Coordination Unit PCU
171 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
172 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८) 07/27/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
173 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:44 Article Programme Coordination Unit PCU
174 Second NEC Meeting of PLGSP conducted 07/27/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
175 तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO) 07/27/2022 - 10:37 Article Programme Coordination Unit PCU
176 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:35 Article Programme Coordination Unit PCU
177 RFP for Capacity Development MIS 07/27/2022 - 10:30 Article Programme Coordination Unit PCU
178 खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना 07/27/2022 - 10:18 Article Programme Coordination Unit PCU
179 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:16 Article Programme Coordination Unit PCU
180 RFP and TOR for Preparing Working Procedures to Develop Capacity Development Plan for LGs 07/27/2022 - 10:14 Article Programme Coordination Unit PCU
181 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/27/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
182 Technical orientation conducted on provincial government websites of Karnali Province 07/27/2022 - 10:07 Article Programme Coordination Unit PCU
183 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 07/27/2022 - 10:04 Article Programme Coordination Unit PCU
184 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 07/27/2022 - 10:00 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
185 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/25/2022 - 10:50 Article Programme Coordination Unit PCU
186 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 07/25/2022 - 10:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Lumbini
187 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 07/25/2022 - 09:48 Article Programme Coordination Unit PCU
188 Notice for awarding IPF Project 07/25/2022 - 08:53 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
189 IPF- Call for Full Proposal 07/25/2022 - 08:45 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
190 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
191 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 09:44 Article Programme Coordination Unit PCU
192 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/24/2022 - 09:25 Article Programme Coordination Unit PCU
193 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/24/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
194 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 07/24/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
195 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1 07/17/2022 - 13:17 Article PCGG-Koshi Koshi
196 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 07/17/2022 - 11:42 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
197 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 07/17/2022 - 11:33 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
198 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 07/17/2022 - 11:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
199 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 07/17/2022 - 10:50 Article PPIU- Koshi Koshi
200 Nitice for awarding IPF project 07/17/2022 - 10:21 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
201 IPF call for proposal 07/17/2022 - 10:15 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
202 ICT training to staff of province and federal ministries 07/17/2022 - 10:01 Article Programme Coordination Unit PCU
203 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७७/२०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी। 07/15/2022 - 11:19 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
204 ICT training to staff 07/15/2022 - 10:45 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
205 Two days “Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion” 07/15/2022 - 10:44 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
206 Training summary Report LGs planning process, budgeting and result based monitoring 07/15/2022 - 10:10 Article PCGG-Koshi Koshi
207 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा 07/15/2022 - 09:55 Article Programme Coordination Unit PCU
208 Third PCC meeting of Lumbini Province Conducted 07/15/2022 - 09:38 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
209 Training conducted on "National Building Code" by Gandaki Province 07/15/2022 - 09:29 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
210 निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 07/15/2022 - 09:21 Article Programme Coordination Unit PCU
211 सूचना रद्द गरिएको बारे 07/15/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
212 पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 07/15/2022 - 08:43 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
213 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/15/2022 - 08:19 Article Programme Coordination Unit PCU