FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७

सम्बद्ध निकाय, संलग्न रहने व्यक्तिहरु र अनुगमन गर्ने निकायलाई समेत जानकारी गराई खरिद कार्यलाई अझ सरल, सहज र छरितो तरिकाले सम्पादन गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) को मिति २०७७।६।६ को निर्णायानुसार बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

स्थानीय तहको खातामा खातावालाको नाम वा खाता नम्बर फरक परेकोले स्थानीय तहको संचित कोष खातामा रकम जम्मा हुन नसकेको जानकारी बैकवाट प्राप्त भएको छ । तसर्थ संलग्न ढाँचामा तपशीलको विवरण एकिन गरी निम्न लिङ्कमा उपलब्ध फाराम मार्फत र pcu@plgsp.gov.np मा ईमेल गरि पठाइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)

सूचना प्रविधि अधिकृतको सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहलाई सोधभर्ना बापत उपलब्ध गराईने कार्यक्रम रहेकोले यसै साथ संलग्न कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार गर्नुहुन र विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे

विभिन्न तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको पारिश्रमिक ३५,९९०।०० को ७५ प्रतिशत रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) तहाँ पालिकाको नाममा खोलिएको संचित कोष खातामा शोधभर्ना वापत जम्मा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।